Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

⦁ Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ideální – domov s.r.o. IČ 09590684 se sídlem Kozí 110/9, Brno-město, 602 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 119751 (dále jen: „správce“).

⦁ Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Kozí 110/9, Brno-město, 602 00
e-mail: info@idealni-domov.cz
telefon: 776 630 744

⦁ Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

⦁ Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

⦁ Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší poptávky:

⦁ jméno a příjmení
⦁ e-mailová adresa
⦁ telefon

⦁ Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění poptávky.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

⦁ Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

⦁ plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
⦁ splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
⦁ oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
⦁ Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

⦁ Účelem zpracování osobních údajů je:

⦁ vyřízení Vaší poptávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při poptávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, kontakt)
⦁ plnění právních povinností vůči státu,
⦁ zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

⦁ Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

⦁ Správce uchovává osobní údaje:

⦁ po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
⦁ po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

⦁ Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Cookies

Pro zpracování osobních údajů získaných soubory cookies platí následující pravidla:

⦁ Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si může každý uživatel nastavit ve svém internetovém prohlížeči, čímž dává najevo svůj souhlas s jejich zpracováním.

⦁ Uživatel si může nastavit povolení nebo odmítnutí veškerých nebo pouze některých souborů cookies (např. cookies třetích stran). Zablokování souborů cookies může mít negativní vliv na použitelnost webové stránky a služby.

⦁ Na tomto webu návštěvníci souhlasí s umístěním cookies do svého prohlížeče prostřednictvím patřičného nastavení chování ke cookies jednotlivých prohlížečů společností:

⦁ Facebook
⦁ Google
⦁ Seznam

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

VI. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

⦁ Příjemci osobních údajů jsou osoby:

⦁ zajišťující služby provozování webu a osoby zajišťující marketingové služby.

⦁ Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb a úložišť souborů, poskytovatelé analytických nástrojů a služeb pro přímý marketing.

VII. Zpracovatelé osobních údajů

⦁ Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

⦁ poskytovatel služby Mailchimp pro emailovou rozesílku a newsletter,
⦁ poskytovatel služby Google Analytics shromažďující demografické údaje (věk, pohlaví, zájmy, zájem o koupi a další kategorie) a informace o návštěvnosti stránek,
⦁ poskytovatel služby Facebook pixel shromažďující demografické údaje (věk, pohlaví, zájmy, zájem o koupi a další kategorie) a informace o návštěvnosti stránek,
⦁ poskytovatel služby Sklik shromažďující údaje a informace o návštěvnosti stránek,
⦁ případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

VIII. Vaše práva

⦁ Za podmínek stanovených v GDPR máte:

⦁ právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
⦁ právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
⦁ právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
⦁ právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
⦁ právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
⦁ právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

⦁ Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

IX. Podmínky zabezpečení osobních údajů

⦁ Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
⦁ Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

X. Závěrečná ustanovení

⦁ Odesláním poptávky z internetového kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte a souhlasíte s nimi.
⦁ Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Porovnat